טוען...

5330*

מצגת זו הוכנה על ידי אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות החברה. המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. . . .

מידע צופה פני עתיד
מצגת זו הוכנה על ידי אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות החברה. המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף את הצורך לעיין בדוח התקופתי לשנת 2022 של החברה מיום 16.3.2023 שפורסם ביום 19.3.2023 , בדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2023 שפורסם ביום 16.5.2023 ובדיווחיה השוטפים של החברה, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של החברה. ככל שקיימת סת ירה בין האמור במצגת לאמור בדיווחיה של החברה הנדרשים על פי דין, יגבר האמור בדיווחים האמורים.

המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יודגש כי תוצאות עבר אי נן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 . מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו.

בנוסף, מידע צופה פני עתיד כאמור כולל את תחזיות החברה באשר למועדים צפויים לסיום הפרויקטים שבונה החברה, היקף ההכנסות הצפוי מן הפרויקטים, והע ודפים הצפויים מן הפרויקטים, נתונים המתבססים בין היתר על הערכות החברה ותכניותיה, התקשרויותיה בקשר עם הפרויקטים כמו גם דוחות הבנק המלווה את הפרויקטים.

מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע באופן חלקי או מלא מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל לקוח והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה.

כרטיס ביקור
שנת הקמה – 1986
יחידות דיור – 7,500
שנות ניסיון – מעל 37
עובדים בארץ – מעל 100
הכנסות צפויות מצבר פרויקטים שטרם הוכרו – 8.5 מיליארד ₪
רווח גולמי צפוי מצבר פרויקטים שטרם הוכר – 1.6 מיליארד ₪
הון עצמי – 237 מיליון ₪
רווח נקי לרבעון – 12 מיליון ₪

דגשים לתקופת הדוח
• גידול של כ- 30% בהון העצמי ביחס לרבעון מקביל שנה קודמת.
• נפרעה קרן אג"ח מגובות בעודפים בסך כולל של כ- 50 מ' ₪. יתרת קרן אג"ח מגובות בעודפים למועד הדוח עומדת על כ- 45 מ' ₪
• עד סוף שנת 2023 תסתיים בנייתן של 385 יח"ד בפרויקטים: אלמוגים אור ים, אלמוגי HILLLS , אלמוגים פרדסיה ורובינא הרצליה אחוז המכירות בהם למועד הדוח 95% , יתרת עודפים- 144 מ' ₪.
• עד סוף שנת 2023 תתחיל החברה בשיווק ובביצוע של 930 יח"ד להלן:
ונציה אילת שלב א' – 138 יח"ד
אלומה יבנה – 273 יח"ד (פינוי בינוי, 209 יח"ד לשיווק)
אור ים 2 – 208 יח"ד (מהן 90 יח"ד במסגרת מחיר מופחת)
רחובות – 311 יח"ד

אסטרטגיה עסקית
• מקסום רווחיות של פרויקטים, הנובע מייזום וביצוע עצמי, לרבות תכנון, שיווק ומכירות in-house . ידע צבור ומעורבות בכל שרשרת הערך.
• איתור עסקאות/ קרקעות לרבות באמצעות רשת קשרים רבת שנים, תוך דגש על פוטנציאל השבחה אפשרי.
• המשך צמיחה רציפה ומבוקרת ביזום למגורים והתמקדות באזור השרון והמרכז.
• הגדלת הפעילות בתחום התחדשות עירונית במתחמי פינוי בינוי, לרבות באמצעות שיתופי פעולה ו/או רכישת חברות.
• מעורבות סלקטיבית בפרויקטים של "מחיר מופחת", באזורי ביקוש בלבד.
• הרחבת פעילות בתחום הנדל"ן המניב בסינרגיה עם פעילות המגורים, תוך ניצול חוזקות החברה בייזום ובניה.

ריכוז פרויקטים בביצוע במיליוני ש"ח

( 1 ) מס' יח"ד מוצג לפי 100%, נתונים פיננסים לפי חלקה של החברה: נווה צדק 40% , הרצליה 50% ,Landmark Residence 10%
( 2 ) לאחר ניכוי סכומי עודפים ששוחררו לטובת פרעונות קרן וריבית אגרות חוב (סדרות ה' ו ו').

ריכוז פרויקטים בתכנון ורישוי במיליוני ₪

( 1 ) מס' יח"ד מוצג לפי 100% , יתר הנתונים מוצגים לפי חלקה של החברה.
( 2 ) כולל צפי להגדלת מספר יח"ד בעיקר עקב הקלת שבס.
( 3 ) לאחרונה נמסר לחברה מטעם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") כי צפוי לחול עיכוב במסירת החזקה בקרקע בשל גילוי זיהום בקרקע והצורך לטפל בהסרתו. הואיל ומדובר בעיכוב משמעותי החברה התבקשה לעדכן את רמ"י מה הפיצוי שיתבקש על ידיה במקרה של עיכוב כאמור, ולחילופין – אם ברצונה לבטל את ההתקשרות לרכישת הקרקע. לתאריך הדוח, החברה עודנה בוחנת את החלופות השונות ושוקלת את צעדיה בעניין זה.

ריכוז פרויקטים בהתחדשות עירונית במיליוני ₪

( 1 ) מס' יח"ד מוצג לפי 100% , יתר הנתונים מוצגים לפי חלקה של החברה.
( 2 ) חלק החברה לאחר תאריך מאזן הינו 60% . ראה גם באור 6.ג. לדוחות הכספיים.

נכסים נוספים
• שדרת מסחר – עמק הכרמל, נשר – 20.2 מיליון ₪ – מוצג בדוח הכספי בסעיף נכסים המוחזקים למכירה, נטו
כ- 1,600 מ"ר מסחרי
כ- 1,000 מ"ר קרקע עם זכויות בניה
שעבוד- לא
• מבנה מסחרי- בת גלים, חיפה- 7.3 מיליון ₪- מוצג בדוח הכספי בסעיף נדל"ן להשקעה
כ- 200 מ"ר מסחרי. אושרה תב"ע למלון של 24 סוויטות
שעבוד- כן
• דירות להשכרה- בתי אלמוג, אילת- 13.3 מיליון ₪- מוצג בדוח הכספי בסעיף נדל"ן להשקעה ומלאי
18 דירות בבעלות החברה.
ניהול והשכרה של כ- 700 יחידות דיור נוספות המושכרות לבתי מלון.
שעבוד- כן
• בנייני משרדים ומסחר- בתי אלמוג, אילת- 4.3 מיליון ₪- מוצג בדוח הכספי בסעיף רכוש קבוע
בנין המשמש למשרדים, מסחר ובריכת שחיה וכן חדר חשמל
שעבוד- לא

תחזית רווח גולמי במיליוני ₪

תשלומי אג"ח מול עודפים במיליוני ₪
נזילות עודפת משמעותית בשנים הקרובות לשירות החוב

תודה רבה!
לפרטים נוספים:
מיכל גור, מנכ"לית
michalg@almogim.co.il
050-5735053

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

אישור