טוען...

5330*

בבית המשפט המחוזי בחיפה - הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות (בקשה לפשרה ולהסדר), התשס"ב - 2002

בבית המשפט המחוזי בחיפה
הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות (בקשה לפשרה ולהסדר), התשס"ב – 2002

בעניין:
אלמוגים החזקות (מ.ח. 513988824) (להלן: "החברה")
ברחוב הפטיש 2 טירת הכרמל

ב"כ החברה:
עו"ד עופר ינקוביץ' ועו"ד עדן אמנון, משרד ווקסלר, ברגמן ושות' – עורכי דין
טלפון: 03-5119393; פקס: 03-5119394
מרחוב יהודה הלוי 23 – מגדל דיסקונט קומה 22 תל אביב
נמסרת בזאת ההודעה כי ביום 1.5.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לכינוס
אסיפות לאישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט 1999, בין החברה לבין מחזיקי
כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה.

העתק הבקשה וכל המסמכים שצורפו לה יומצאו ללא תשלום לכל צד מעוניין עם קבלת דרישתו בכתב.
בהתאם להוראות תקנה 11 אדם הרוצה להתנגד לבקשה, יגיש את התנגדותו לבית המשפט עד לתאריך 22.5.2023 או מועד אחר שיקבע על ידי בית המשפט.

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

אישור