טוען...

5330*

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2022 מודיעה בזה אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה מיוחדת . . .

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2022 מודיעה בזה אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה מיוחדת ביום ה', ה- 29.9.2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה, רח' הפטיש 2, טירת הכרמל.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור שינויים למדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה; (2) אישור שינוי תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה מיום 22 באוגוסט, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-086076). אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 6.10.2022, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק – החברות"), הינו ביום ה', ה- 1.9.2022 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: https://www.magna.isa.gov.il/ (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: https://maya.tase.co.il/.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

אישור