טוען...

5330*

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 2039-05-23 מיום 3.5.2023 ("החלטת בית המשפט"), לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) . . .

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 2039-05-23 מיום 3.5.2023 ("החלטת בית המשפט"), לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ותקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002, מודיעה בזה אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפת בעלי מניות ואסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה, ביום א' ה- 21.5.2023, שייערכו במשרדי החברה ברחוב הפטיש 2, טירת הכרמל, כדלקמן:

(א) אסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה שתתקיים בשעה 10:00;
(ב) אסיפת בעלי מניות של החברה שתתקיים בשעה 10:30.

על סדר יומן של האסיפות: אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות להארכת מועד המימוש האחרון של כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה עד ליום 14.12.2023, הכל כמפורט בדוח זימון אסיפת מחזיקי כתבי האופציה שפרסמה החברה מיום 4.5.2023 ("דוח זימון אסיפת מחזיקי כתבי האופציה") ובדוח זימון אסיפת בעלי מניות של החברה מיום 4.5.2023 ("דוח זימון אסיפת בעלי מניות"), שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בשים לב להחלטת בית המשפט, אם תידחה אסיפת מחזיקי כתבי האופציה, היא תתקיים בחלוף 3 שעות, בשעה 13:00 באותו היום ובאותו המקום; המועד לקביעת הזכאות של מחזיקי כתבי האופציה להצביע באסיפה, הינו ביום א', ה- 14.5.2023.

בשים לב להחלטת בית המשפט, אם תידחה אסיפת בעלי המניות היא תתקיים בחלוף 3 שעות, בשעה 13:30 באותו היום ובאותו המקום; המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, הינו ביום א', ה- 14.5.2023.

המסמך הממנה שלוח להצבעה או מיופה כוח ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד, בנוסח המצורף לדוח זימון אסיפת מחזיקי כתבי האופציה ובנוסח המצורף לדוח זימון אסיפת בעלי המניות. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
בנוסף, מחזיק לא רשום ובעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה בנוסח שצורף לדוחות זימון האסיפות כאמור, או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, לפי העניין.

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

אישור