טוען...

5330*

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, מודיעה בזה אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת ("האסיפה המיוחדת") . . .

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, מודיעה בזה אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת ("האסיפה המיוחדת") ביום רביעי, 29 במרץ 2023 בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב רח' הפטיש 2, טירת הכרמל.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב עניינה של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021; (2) מינוי מחדש של מר מריו זוזל כדירקטור; (3) מינוי מחדש של מר עמי בר משיח כדירקטור; (4) מינוי מחדש של מר שי זוזל; (5) מינוי מחדש של מר בן בר משיח כדירקטור; (6) מינוי מחדש של גב' אביטל בר דיין כדירקטורית בלתי תלויה; (7) מינוי רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו בגין שנת 2021; (8) אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות; (9) אישור הסכם מסגרת לאיתור הזדמנויות עסקיות בתחום הנדל"ן, עם קרובו של בעל שליטה בחברה; (10) תשלום עמלה לקרוב של בעל שליטה בגין תיווך מכרז מבואות דרומיים. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 21/02/2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-016642) (להלן: "הדוח המיידי").

האסיפה המיוחדת תתכנס ביום רביעי, 29 במרץ 2023 בשעה 13:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום רביעי, 5 באפריל 2023 באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום רביעי, 1 במרץ 2023 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: https://www.magna.isa.gov.il/ (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: https://maya.tase.co.il/.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies כדי לשפר את חוויית הגלישה. על ידי לחיצה על "אישור", אתם נותנים את הסכמתכם לשימוש שלנו בקבצי Cookies ובטכנולוגיות אחרות, כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו.

אישור